Όροι Χρήσης

1. Εισαγωγή

Ο ιστότοπος www.tmastudio.gr ανήκει στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΤΣΑΤΛΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ» , που εδρεύει στην Κομοτηνή, επί της οδού Αίνου, αριθ. 7, Τ.Κ.69133, Α.Φ.Μ.136644052, τηλ. 2531028288, e-mail: tma.archstudio@gmail.com. Η Επιχείρηση ασχολείται με το σχεδιασμό και τη μελέτη κτιρίων και διακόσμησης. O εν λόγω ιστότοπος έχει δημιουργηθεί για την προβολή των projects και λειτουργεί με τους παρακάτω Όρους Χρήσης, τους οποίους ο χρήστης του ιστοχώρου-δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά, καθώς είναι νομικά δεσμευτικοί για εσάς και την Επιχείρηση.
Οι παρόντες Όροι Χρήσης αφορούν και εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο στους επισκέπτες / χρήστες / πελάτες του www.tmastudio.gr. Ως εκ τούτου οι λέξεις «εσείς», «εσάς», «σας» και εν γένει η χρήση β΄ πληθυντικού προσώπου αφορούν στους επισκέπτες / χρήστες / πελάτες. Η χρήση του όρου «χρήστης» ενδέχεται κατά περίπτωση να αφορά και τον επισκέπτη ή τον πελάτη. Η χρήση α΄ πληθυντικού προσώπου δηλώνει ενέργειες της Επιχείρησης. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην τους αποδεχτεί με σχετική επιλογή που θα του δοθεί και να μην συνεχίσει την πλοήγηση του στην σελίδα. Ειδάλλως με την αποδοχή των όρων και τη συνέχιση της χρήσης τεκμαίρεται ότι έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί ανεπιφύλακτα όλους ανεξαιρέτως τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται.
Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους πιο κάτω Όρους Χρήσης, γι’ αυτό σας προτείνουμε να επισκέπτεστε τακτικά αυτήν την σελίδα προς ενημέρωσή σας.

2. Ευθύνη του χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία, που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ιστότοπου.
Περαιτέρω, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης της ιστοσελίδας, ενεργώντας σύμφωνα με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη. Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση αθέμιτων πρακτικών ή άλλων μεθόδων, πράξεων ή και παραλείψεων, που αντίκεινται στον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών Internet, NETIQUETTE. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Site ή στο Δίκτυο γενικότερα, απορρέουσα από την παράνομη ή και αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής ευθύνης του.
Ο χρήστης έχει την υποχρέωση να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια, που περιορίζει ή εμποδίζει τρίτους να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα ή και έχει ως σκοπό τη φόρτωση ή την υπονόμευση ή την αλλοίωση ή την παύση, βλάβη και δυσλειτουργία της. Περαιτέρω, ο χρήστης έχει την υποχρέωση να απέχει από οποιαδήποτε εν γένει παράνομη, καταχρηστική και αθέμιτη ενέργεια, χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα.
Ο χρήστης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί η επιχείρηση, που οφείλεται σε πράξεις ή και παραλείψεις του, που συνιστούν παράβαση των υποχρεώσεών του με βάση την κείμενη νομοθεσία και τους παρόντες όρους, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων εμπλοκής της επιχείρησης σε αντιδικίες καθώς και περιπτώσεων, στις οποίες θα υποχρεωθεί η επιχείρηση να καταβάλει πρόστιμα ή αποζημιώσεις σε τρίτους εξαιτίας της παράβασης των υποχρεώσεων του χρήστη, επιφυλασσομένου του δικαιώματος της επιχείρησης να κινηθεί αναγωγικά κατά του χρήστη.

3. Ασφάλεια και Περιορισμός Ευθύνης

Η επιχείρηση αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει αμέσως ή εμμέσως, τυχαία ή κατά συνέπεια, ή με οποιαδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση του ιστότοπου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται «ως έχει» και η επιχείρηση δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτής για οποιαδήποτε χρήση ή σκοπό.
Η επιχείρηση, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής θετική ή αποθετική ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης της σελίδας, των επιλογών και των περιεχομένων ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν, καθώς και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
Επίσης, η επιχείρηση δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπές και σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως η επιχείρηση δεν δεσμεύεται ότι η ιστοσελίδα ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια λογισμικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η επιχείρηση.
Η Επιχείρηση φροντίζει για την καλή λειτουργία της ιστοσελίδας της, ώστε να είναι ενημερωμένη, προστατευμένη από ιούς και κακόβουλες επιθέσεις, χωρίς όμως να παρέχει καμία σχετική εγγύηση.
Η ιστοσελίδα (www.tmastudio.gr) διαθέτει τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer). Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο SSL είναι το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) παρέχοντας ασφαλή και αξιόπιστη περιήγηση στις σελίδες του δικτυακού τόπου www.tmastudio.gr. Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικές ή άλλες δυσλειτουργίες του www.tmastudio.gr ακόμη και σε περίπτωση που ο Δικτυακός Τόπος δεν λειτουργεί μερικά ή εξολοκλήρου. Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε προσπάθεια να διατηρεί προσβάσιμο το διαδικτυακό τόπο, χωρίς πάντως να είναι υποχρεωμένη να το επιτυγχάνει. Διευκρινίζεται ότι για λόγους συντήρησης, ενημέρωσης και για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ιδίως τεχνικής ή νομικής φύσεως, η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο θα μπορεί να διακοπεί. Η επιχείρηση δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για τις διακοπές αυτές και τις συνέπειες που μπορεί να απορρέουν από αυτές για εσάς.
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρούνται ως συμβουλές ή ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια.

4. Εμπορικά Σήματα και Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων) που ενδεικτικά περιλαμβάνει διακριτικούς τίτλους, σήματα, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια κ.λπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης και προστατεύονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Η χρήση τους στον ιστότοπο δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους. Η επιχείρηση διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς την προηγούμενη, έγγραφη και ειδική προς τούτο, συναίνεση της δικαιούχου επιχείρησης. Εξαίρεση αποτελεί η δυνατότητα των χρηστών να αναδημοσιεύσουν περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου στα κοινωνικά δίκτυα, από το οποίο όμως εμφανώς να προκύπτει η προέλευση και η δημιουργός Επιχείρηση και να μην γίνεται καμία άλλη παρέμβαση σε αυτό.
Η επιχείρηση επιφυλάσσεται να κινήσει αστικές, διοικητικές και ποινικές νομικές ενέργειες εναντίον κάθε παραβάτη των σχετικών όρων που αφορούν την χρήση επί των ανωτέρω περιουσιακών αγαθών της.
Ο ιστότοπος περιλαμβάνει συνδέσμους προς ιστότοπους που διατηρούνται από τρίτους και κάνει χρήση των σημάτων τους χωρίς να οικειοποιείται τη σχετική πνευματική ιδιοκτησία τους. Συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα υπάρχουν εξωτερικοί σύνδεσμοι για τις αντίστοιχες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της επιχείρησης (Facebook, Instagram, Pinterest). Σε καμία περίπτωση η επιχείρηση δεν συνεργάζεται ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τις συγκεκριμένες εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης.

5. Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Ο ιστότοπος www.tmastudio.gr παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του επισκέπτη/χρήστη του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική και το γεγονός ότι εμφανίζονται στην σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν υποδηλώνει σε καμία περίπτωση ότι η επιχείρηση εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενο τους. Οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της επιχείρησης και υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης και πολιτικής απορρήτου. Η επιχείρηση μας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των σελίδων στα οποία παραπέμπει, ή ότι συνδέεται όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Συνεπώς η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο και την λειτουργία των δικτυακών αυτών τόπων.

6. Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και Φόρμα Επικοινωνίας

Μέσω του ιστότοπου παρέχεται η δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας απευθείας μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου-email ( HYPERLINK “mailto:tma.archstudio@gmail.com” tma.archstudio@gmail.com) ή άλλως να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην φόρμα επικοινωνίας. Εφόσον χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας μας για να επικοινωνήσετε με τον ιστοχώρο μας, συλλέγουμε τα απαραίτητα στοιχεία (ενδεικτικά: όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλέφωνο κλπ) με τη συγκατάθεσή σας, ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

7. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Επιχείρηση δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι χρήστες θα χορηγούν σε αυτήν κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους χρήστες ή προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες αυτών. Για περισσότερες πληροφορίες ο χρήστης πρέπει να ανατρέξει στην ενότητα που αφορά τα Προσωπικά Δεδομένα.

8. Εφαρμοστέο δίκαιο

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της επιχείρησης και του επισκέπτη/χρήστη του ιστότοπου και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Για κάθε διαφορά που απορρέει από την χρήση των υπηρεσιών ή και για κάθε άλλο λόγο ανάμεσα στον χρήστη και την επιχείρηση, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια της Κομοτηνής.

Τελευταία ενημέρωση: 27/06/2020